Algemene voorwaarden CB Print

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. CB Print: CB Print B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Diessen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75185547.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CB Print een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen CB Print en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee CB Print zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden, de verkoop en/of levering van producten.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens CB Print uit te voeren werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, ontwerp- en montagewerkzaamheden, één en ander in de ruimste zin des woords.
 6. Producten: alle zaken die onderwerp van de overeenkomst zijn, zoals de door CB Print te produceren en/of te ontwerpen en aan de wederpartij te leveren zaken, alsmede de zaken door of namens CB Print te monteren.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CB Print en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van CB Print vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van CB Print dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van CB Print, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CB Print anders aangeeft. Van een tot stand gekomen overeenkomst is ook sprake indien CB Print met instemming van de wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CB Print niet tot nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. CB Print spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door CB Print vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van CB Print treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij CB Print schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij CB Print een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Overeengekomen termijnen vangen niet eerder aan dan nadat CB Print alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.
 3. CB Print is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. |  INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE WEDERPARTIJ EN GEGEVENSVERSTREKKING

De wederpartij dient alle gegevens, databestanden en andere zaken, die voor de opzet en uitvoering van een overeenkomst relevant zijn, tijdig, juist en volledig aan CB Print te verstrekken. Indien CB Print voor het verstrekken van informatie door de wederpartij aanleverspecificaties verstrekt, dient de wederpartij deze specificaties strikt in acht te nemen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, databestanden en/of andere zaken niet tijdig aan CB Print worden verstrekt, is CB Print, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. |  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR MONTAGEWERKZAAMHEDEN

 1. Indien en voor zover in het kader van de overeenkomst montagewerkzaamheden worden verricht op locatie van de wederpartij of een andere door hem aangewezen locatie, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden.
 2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de montagewerkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door CB Print te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien CB Print dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. CB Print zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling aan de wederpartij doen;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport van de producten en overige voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en/of montage van de producten en zaken als bedoeld in het vorig punt;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 • voor zover van toepassing: CB Print tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te verschaffen overige gegevens.
 1. Indien overeengekomen is dat de wederpartij voor uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, het aanleveren van materialen, hulpmiddelen of andere zaken, dient de wederpartij deze tijdig uit te (doen) voeren c.q. op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking van CB Print te stellen.
 1. Voor zover relevant dient CB Print kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie.
 2. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid van de zaken van de wederpartij waarmee of waaraan in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt. Voor schade ontstaan doordat de hier bedoelde zaken gebrekkig zijn, draagt CB Print, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van zijn zijde, geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is CB Print, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te berekenen aan de wederpartij, dan wel voorbereidende werkzaamheden zelf voor rekening van de wederpartij uit te (doen) voeren.
 4. Bij oplevering van montagewerkzaamheden komen de eventuele schoonmaakwerkzaamheden voor rekening van de wederpartij en worden die werkzaamheden niet door CB Print uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7. |  ONTWERPOPDRACHTEN EN PRODUCTIE

 1. In het aanbod, de overeenkomst en/of in conceptontwerpen vermelde eigenschappen van te ontwerpen en te produceren producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten van de producten welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. Geleverde eindontwerpen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de wederpartij geaccordeerde conceptontwerpen of bij gebreke van conceptontwerpen, de door de wederpartij verstrekte opdrachtspecificaties.

ARTIKEL 8. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. CB Print zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. CB Print zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is CB Print gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van CB Print op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij CB Print de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. CB Print zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CB Print een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 9. |  BESTELLING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij de aard van het product daaraan in de weg staat, geldt een minimale bestelhoeveelheid van één strekkende meter, naar boven afgrond op halve meters. Voor vlaggen, spandoeken en overige producten die te herleiden zijn naar vierkante meters, geldt een minimale bestelhoeveelheid van 1 m2.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel de producten in verband met montagewerkzaamheden door of namens CB Print worden meegebracht, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien de wederpartij geen specifiek afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. CB Print bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en verzending van de producten. De verzend- en bezorgkosten komen voor rekening van de wederpartij.
 4. CB Print behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal CB Print de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van CB Print mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. CB Print is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien CB Print bij toepassing van de leden 6 tot en met 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden bij de levering van de producten en/of oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan CB Print.
 3. Indien een gebrek ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de wederpartij dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen nadat hij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan CB Print kenbaar te maken.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor CB Print uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort, onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent garantie is bepaald.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 6. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan CB Print worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij, tenzij dit gelet op de omstandigheden van het onredelijk zou zijn.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 15.12 ten aanzien van een consumentenkoop onverlet.

ARTIKEL 11. |  GARANTIE

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie en de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Een door CB Print, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens CB Print kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan CB Print of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege CB Print.
 4. Om zijn eventuele aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij, conform het bepaalde in artikel 10 tijdig bij CB Print ter zake te reclameren.
 5. Lid 6 van het vorige artikel is op eventuele garantieaanspraken van de wederpartij van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kosten van retournering van producten te allen tijde voor rekening van de wederpartij komen.

 

 

ARTIKEL 12. |  OVERMACHT

 1. CB Print is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat CB Print door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien CB Print bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. CB Print is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst CB Print ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn producten is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is CB Print gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is CB Print gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door CB Print op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die CB Print ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien CB Print de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door CB Print vermelde prijzen exclusief btw.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is CB Print gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. CB Print is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en CB Print alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst conform de oorspronkelijke condities na te komen.
 4. CB Print is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden betalingen middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door CB Print voorgeschreven wijze.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de ten tijde van zijn betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 15. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CB Print, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10 en 11, is CB Print na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken.
 2. In geval van een aanspraak van de wederpartij op grond van tekortkomingen van door CB Print ingeschakelde derden, dient de wederpartij zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de wederpartij op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van CB Print, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens CB Print geldig maakt.
 3. CB Print draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de wederpartij of derden van de door CB Print geleverde producten.
 4. CB Print is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Door de wederpartij aan te leveren specificaties voor de levering van volgens deze specificaties te vervaardigen of te bewerken producten, kunnen uitsluitend worden verstrekt conform de door CB Print kenbaar gemaakte aanleverspecificaties. Elke aansprakelijkheid van CB Print als gevolg van door de wederpartij op onjuiste wijze verstrekte specificaties is uitgesloten.
 5. CB Print is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 6. CB Print heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient CB Print hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van CB Print vervalt.
 7. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
 • een gebrek aan een zaak van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan CB Print kan worden toegerekend.
 1. CB Print is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van CB Print bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CB Print aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CB Print toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. In geval van een consumentenkoop strekken de beperking uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van CB Print mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van CB Print beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van CB Print betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid van CB Print meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van CB Print wordt uitgekeerd.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CB Print bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 10, behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt.
 4. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CB Print, zal de wederpartij CB Print vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens CB Print, alsmede het gebruik van de door of namens CB Print geleverde producten.

ARTIKEL 16. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door CB Print geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht CB Print hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan CB Print of de door CB Print aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. CB Print is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. CB Print, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde en/of geleverde ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de wederpartij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CB Print, verboden de ontwerpen of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Het eigendom van door CB Print verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijft volledig bij CB Print rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan CB Print hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is de wederpartij jegens CB Print schadeplichtig.

ARTIKEL 18. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van CB Print aangewezen om van geschillen kennis te nemen.