Privacy policy CB Print

CB Print B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de website van CB Print B.V. (www.cbprint.nl) (hierna: “deze website”) en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan CB Print B.V. hebt verstrekt. Voor zover u deze zelf opgeeft, verwerkt CB Print B.V. de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam;
 • (E-mail)adres;
 • Webadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens over uw bedrijf, waaronder mede begrepen KvK- en btw-identificatienummer;
 • Betaalgegevens;
 • Inhoudelijke berichten die u middels de chatmodule op deze website verstuurt.

CB Print verwerkt uw persoonsgegevens, indien voor u van toepassing, voor de volgende doeleinden:

 • Uw aanmelding voor en het verzenden van nieuwsbrieven en/of om u anderszins, doch nadat u reeds eerder een overeenkomst met CB Print B.V. bent aangegaan, op de hoogte te houden van het producten-/dienstenaanbod van CB Print B.V. en/of om u een attentie te sturen, bijvoorbeeld i.v.m. de feestdagen;
 • Om overeenkomsten tussen u en CB Print B.V. uit te kunnen voeren;
 • Om uw offerteaanvraag in behandeling te nemen en om u een offerte te sturen;
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om uitvoering aan uw offerteaanvraag te kunnen geven;
 • Om u chatberichten te sturen via de website;
 • Het analyseren van uw gedrag op deze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten van CB Print af te stemmen op uw voorkeuren.

Voorts kan CB Print B.V., onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CB Print B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen CB Print B.V. of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website.

De persoonsgegevens die u zelf aan CB Print B.V. verstrekt, worden door CB Print B.V. verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens aan CB Print B.V. ter beschikking zijn gesteld. In dit kader kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is om deze doeleinden te verwezenlijken, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan een tussen u en CB Print B.V. gesloten overeenkomst. Persoonsgegevens die middels de website worden opgegeven, dienen te worden opgeslagen door de hostingprovider van CB Print B.V. om deze website en de e-mailvoorzieningen van CB Print B.V. te kunnen exploiteren. Indien u gebruik maakt van de chatmodule op deze website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen door de exploitant van de chatmodule (Tawk.to).

Indien u zich daarvoor uitdrukkelijk op deze website of anderszins heeft aangemeld, zal CB Print B.V. u nieuwbrieven aangaande informatie over (het product-/dienstenaanbod van) CB Print mogen toezenden. U kunt zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangewezen wijze. De hiervoor bedoelde uitdrukkelijke aanmelding is niet vereist ter zake de ontvangst van berichten omtrent producten en/of diensten die in enige mate betrekking hebben op producten/diensten geleverd/verleend in het kader van een eerdere overeenkomst tussen u en CB Print B.V. Ook ten aanzien van laatstbedoelde berichten kunt u zich voor de ontvangst daarvan uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze. Voor de ontvangst van berichten die rechtstreeks betrekking hebben op een tussen u en CB Print B.V. gesloten overeenkomst, kunt u zich evenwel niet afmelden.

Cookies en vergelijkbare technieken die CB Print B.V. gebruikt

CB Print B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. CB Print B.V. gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om deze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt CB Print B.V. middels Google Analytics-cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website door de bezoekers daarvan. Google Analytics helpt analyseren op welke wijze deze website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op deze website in anonieme vorm te verzamelen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het gebruik van deze website door bezoekers daarvan te evalueren en om statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CB Print B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch CB Print, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met uw identiteit. Bekijk Googles privacybeleid.

Ten aanzien van de chatmodule op deze website, houdt de Tawk.to-cookie bij op welke pagina u zich bevindt, zodat CB Print B.V. u via live chat reactief te woord kan staan bij vragen. Tawk.to deelt geen informatie met derden. Bekijk Tawk.to's Terms of Service.

Uw rechten

U heeft het recht om CB Print B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door CB Print B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. CB Print B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

U kunt per e-mail of telefonisch contact opnemen met CB Print B.V. voor het inzien van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kunt u CB Print B.V. verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door CB Print B.V., kunt u contact opnemen met CB Print B.V.. CB Print B.V. helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CB Print of indien u de door u opgegeven persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

CB Print B.V.
Hoogbocht 4

5087JD Diessen

Telefoonnummer: 013-2340567

E-mailadres: info@cbprint.nl