Webwinkelvoorwaarden CB Print

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. CB Print: CB Print B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Diessen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75185547.
 2. CB Print: de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, onderdeel van Promotion Centre, gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18078157.
 3. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met CB Print middels het bestelproces op de website een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: iedere tussen de koper en CB Print middels het bestelproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee CB Print zich heeft verbonden tot de levering van producten.
 6. Website: de website van CB Print waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.cbprint.nl.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens CB Print aan de koper te leveren zaken, zoals spandoeken, vlaggen, indoorbanieren, stickers, geprint plaatmateriaal, presentatiesystemen, frames en/of toebehoren.
 8. Recht van ontbinding: deaan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden. In bepaalde gevallen is het recht van ontbinding, conform het bepaalde in deze webwinkelvoorwaarden, uitgesloten.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CB Print en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat hij deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze webwinkelvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van CB Print dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door CB Print per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door CB Print per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door CB Print is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat de producten op locatie van CB Print worden afgehaald. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van afhalen van de producten op locatie van CB Print, geschiedt dit uitsluitend op een tussen partijen nader overeen te komen dag en tijdstip.
 2. CB Print neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. CB Print is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. CB Print zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van CB Print treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. CB Print behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT

 1. CB Print is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat CB Print door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van CB Print opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is, doet CB Print daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of conform de vermelde instructies op het aangeboden retourformulier, een verzoek in te dienen bij CB Print. Zo spoedig mogelijk nadat CB Print in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal CB Print de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan CB Print retourneren.
 5. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is CB Print gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door CB Print is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. CB Print zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door CB Print zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 5. de levering van producten of diensten die voor het overige van het recht van ontbinding zijn uitgesloten krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. CB Print is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst CB Print ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is CB Print gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is CB Print gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door CB Print op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die CB Print ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien CB Print de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle vermelde productprijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling te geschieden middels vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de overeengekomen vooruitbetaling door CB Print niet is ontvangen.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van CB Print te worden gesteld.
 5. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door CB Print voorgeschreven wijze.
 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt CB Print zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval lid 7 toepassing vindt.
 7. Vanaf het moment dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij CB Print.
 2. Bij CB Print ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. |  GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.
 2. Een door CB Print, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens CB Print kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan CB Print of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege CB Print.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. CB Print is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van CB Print bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. CB Print is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Door de koper aan te leveren specificaties voor de levering van volgens deze specificaties te vervaardigen of te bewerken producten, kunnen uitsluitend worden verstrekt conform de door CB Print kenbaar gemaakte aanleverspecificaties. Elke aansprakelijkheid van CB Print als gevolg van door de koper op onjuiste wijze verstrekte specificaties is uitgesloten.
 3. CB Print heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient CB Print hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van CB Print vervalt.
 4. CB Print draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. CB Print is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 6. CB Print is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van CB Print bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CB Print aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CB Print toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van CB Print mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van CB Print betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van CB Print wordt uitgekeerd.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CB Print, zal de koper CB Print vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door CB Print, alsmede het gebruik van door CB Print geleverde producten.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens CB Print door verloop van één jaar.
 • Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 • De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van CB Print.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door CB Print geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht CB Print hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan CB Print of de door CB Print aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. CB Print is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 14. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Op alle door CB Print aan de koper geleverde ontwerpen rust het intellectuele eigendom van CB Print, dan wel zijn licentiegevers.
 2. Het is de koper verboden de ontwerpen te kopiëren, te bewerken, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel leidt tot aansprakelijkheid van de koper voor alle ten gevolge van de inbreuk door CB Print, dan wel door zijn licentiegevers geleden en nog te lijden schade.

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en CB Print voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van CB Print aangewezen om van geschillen kennis te nemen.